Quickscan schoolleider

Cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

  • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.
  • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.
  • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.

Cultuureducatiescan kent vier verschillende ‘lagen’

De onderscheiden lagen zijn getoetst aan het per 1 augustus 2017 vernieuwde toezicht van de inspectie op besturen en scholen.

Voor schooldirecties is een Quickscan beschikbaar. De Quickscan bestaat uit een aantal vragen op hoofdlijnen die betrekking hebben op de thema’s en indicatoren uit de beleidscyclus (zie radardiagram). Welke punten zijn goed uitgewerkt, en welke punten zijn voor verbetering vatbaar. De vragen zijn geformuleerd vanuit het perspectief schoolleiding.
Voor uw schoolteam is een schooldiagnose beschikbaar met vragen over de praktijk van cultuureducatie op de school en behandelt dezelfde onderwerpen maar dan vanuit het perspectief van de praktijk van leerkrachten.

In een gezamenlijke werksessie van 2,5 uur voor schooldirectie & schoolteam waarin Quickscan en Schooldiagnose tegelijk worden ingevuld, vergelijken we de antwoorden en worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Dit is een start voor verdere beleidsontwikkeling en –afstemming die vorm krijgen door het stellen van prioriteiten en het opstellen van een plan van aanpak voor een of meerdere jaren. Het praktische resultaat wordt zichtbaar in de klas.