De Bestuurscan

Cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

  • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.
  • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.
  • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.

 

De onderscheiden lagen zijn getoetst aan het per 1 augustus 2017 vernieuwde toezicht van de inspectie op besturen en scholen.

Invullen van de vragenlijst Bestuurscan maakt zichtbaar in welke mate bovenschools beleid op het gebied van cultuureducatie is beschreven en wordt uitgevoerd. De vragen zijn geformuleerd vanuit bestuurlijk perspectief. Voor schooldirecties die onder uw bestuur vallen is een Quickscan beschikbaar met vragen over dezelfde onderwerpen als in de Bestuurscan vanuit het perspectief van schoolleiders. In een gezamenlijke werksessie van 2,5 uur vergelijken bestuur & schooldirecties de antwoorden en worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Dit is een start voor verdere beleidsontwikkeling en –afstemming die vorm krijgen door het stellen van prioriteiten en het opstellen van een plan van aanpak.